کلاس مجازی

زبان زندگی

بخش مقدماتی: ۶ درس‌گفتار
مدت جلسات
هزینه ثبتنام از ایران: ۳۰۰ هزار تومان 

هزینه ثبتنام از خارج از ایران: ۷۰ €
سرفصل‌ها

۰ مهارتهای ارتباطی 

۰ شناخت احساسات 

۰ کارکرد و فایده‌ی احساسات

۰ چرا عصبانی می‌شویم؟

۰ پرخاشگری

۰همدلی 

۰خشونت منفعلانه