مرسده عامری

مدرس‭ ‬رویکرد‭ ‬رجیوامیلیا با ‬مدرک‭ ‬رجیوامیلیا‭

‬از‭ ‬اتریش‭ ‬و‭ ‬ایتالیا

طی دوازده سال زندگی در اتریش، تجارب زیادی اندوخته‌ام که از این تجارب برای آموزش مربیان، والدین و در کار با کودکان ایرانی استفاده می‌کنم. پانزده سال است که در حوزه کودک و نوجوان و والدین فعالیت و پژوهش می‌کنم. 

♦ دانشجوی فوق‌لیسانس هنردرمانی، وین، اتریش

♦ دانش‌آموخته دوره های مربی گری کودک از اتریش

♦ دانش‌آموخته دوره های مربی گری رجیوامیلیا از اتریش و ایتالیا

♦ دانش‌آموخته دوره های تسهیلگری والدین از اتریش

♦ مشاور توسعه آموزشی مهدها و مراکز کودک در ایران با رویکرد انسانگرا 

♦ مشاور آموزشی مهدها و مراکز کودک با رویکرد انسانگرا

♦ مترجم و تصویرگر کتاب کودک

اخبار گفتگوهای زنده اینستاگرامی