مرسده عامری

مدرس‭ ‬رویکرد‭ ‬رجیوامیلیا با ‬مدرک‭ ‬رسمی

طی دوازده سال زندگی در اتریش، تجارب زیادی اندوخته‌ام که از این تجارب برای آموزش مربیان، والدین و در کار با کودکان ایرانی استفاده می‌کنم. 

پانزده سال است که در حوزه کودک و نوجوان و والدین فعالیت و پژوهش می‌کنم. 

♦ فوق‌لیسانس هنردرمانی از اتریش

♦ دانش‌آموخته‌ی دوره های مربی گری کودک از اتریش

♦ دانش‌آموخته‌ی مربی گری رجیوامیلیا از اتریش و ایتالیا

♦ دانش‌آموخته‌ی تسهیلگری والدین از اتریش

♦ مشاور توسعه‌ی آموزشی مهدها و مراکز کودک در ایران با رویکرد انسانگرا 

♦ مترجم و تصویرگر کتاب کودک

فلسفه‌‌ی آموزشی من

🔸من یک مربی با رویکرد انسان گرا هستم. یعنی کودک برای من ارزشمند، قدرتمند و توانا است. او یک لوح سفید نیست، خصوصیاتی برای خودش دارد که حتی ممکن است با والدینش متفاوت باشد. به تک‌‌تک کودکان کلاسم اهمیت میدهم و در یک روز ممکن است به تعداد کودکان کلاس، موقعیتهایی را فراهم کنم تا همه‌ی آنها احساس راحتی کنند.

این به این معنی است که برای کلاسم ساعتها برنامهریزی میکنم، اما اگر نیاز و خواسته‌ی برخی کودکان در آن روز متفاوت باشد، برای آنها برنامهای جدا و در لحظه میریزیم. در روشهای آموزشی و ارائه و شکلدهی به برنامههای آموزشی تنوع دارم.

🔸من یک مربی با باور چند فرهنگی هستم و به ارتباط بینفرهنگی در فلسفه‌ی آموزشیام اعتقاد دارم. با انسانها از فرهنگها وممالک مختلف زندگی و مراوده کردهام، تا حدودی به عقاید و فرهنگ آنها آگاهم دارم، از رنگینپوستان و صاحبان دیگر ادیان و فرهنگ، فاصله نمی گیرم. در کلاسهایم از موسیقی و هنر دیگر کشورها بهره میگیرم.

زیباییشناسی و نظم کلاس برای من اهمیت دارد. از داد و فریاد کردن و برهم زدن آرامش در کلاسم میپرهیزم و سعی میکنم آرامشی را به کودکان هدیه کنم که در زندگی شهری و روزانه‌ی خود، آن را کم دارند.

🔸در کلاسهایم مراقب کلماتی که به کودکان و پدرومادران میگویم هستم. مراقبم که کلماتم از رویکردم تبعیت کنند و صدمهای به کودک وارد نکنند.

🔸توجه به طبیعت و استفاده از عناصر طبیعی در کلاس، برایم حائز اهمیت است.

🔸به رشد همه‌ی حواس کودک و رشد یکپارچه او در کلاس اهمیت میدهم.

🔸به صورت مداوم و به مقدار زیاد مطالعه دارم.
🔸برای داشتن یک دید خوب، مرتبا از تاترها و نمایشگاهها دیدن میکنم.

🔸در همه‌ی سفرهایم دستاوردهایی در مورد رفتار یا کار با کودکان به همرا می‌آورم.

🔸تا حدودی از اختلالات روانی کودکان اطلاع دارم، سعی میکنم با مشاوره و مطالعه، مراقب آسیبهایی که کودکان دیدهاند باشم و به کمک رویکردی که دارم، به آنها در جهت بهزیستن کمک کنم.

🔸نهاد خانواده برای من اهمیت زیادی دارد. به رفتارهای والدین که بر روی کودکان تاثیر می‌گذارد، دقت می‌کنم و در جهت کمک به رفتار بهتر آنان با کودکان تلاش می کنم.

🔸با والدین و کودکان انعطاف دارم و برنامه‌ی زمانی کلاس را در صورت لزوم با آنان تنظیم میکنم.

🔸اول و قبل از هر چیز دلم میخواهد هویتم به عنوان یک هنرمند و یک تسهیلگر شناخته شود.