آموزش مجازی

سواد رسانه

یک درس‌گفتار
مدت زمان: ۹۰ دقیقه
آداب استفاده از رسانه
آموزش رسانهای چگونه باید صورت بگیرد؟
آداب دیدن انیمیشن

تسهیلگر: مرسده عامری

زبان زندگی

ارتباط بدون خشونت بر پذیرش مسئولیت فردی در
انتخاب ها و افزایش کیفیت ارتباط، به عنوان اهداف
اولیه تاکید دارد و حتی با وجود عدم آشنایی طرف
مقابل با آن، روشی موثر است.
ارتباط بدون خشونت به شما کمک می کند تا درک
کنید:
هر کاری که کسی انجام می‌دهد، تلاشی برای
نیازهای متحقق نشده‌ی اوست.
برای تحقق نیازها استفاده از همکاری، سالم‌تر از
رقابت است.
در جریان ارتباط بدون خشونت شما امکان خواهد
داشت:
ارتباطات شخصی رضایت بخش تری خلق کنید.

نیازهای خود را به روشی تحقق بخشید که
ارزشهای شما و دیگران نیز عزیز و محترم شمرده
شوند.
تجارب روابط دردناک یا ناموفق قبلی را بهبود
بخشید.
احساس گناه، شرم، ترس و افسردگی را از بین
ببرید.
خشم و ناامیدی را به ساختن اتحاد و پیامدهای
مشارکتی تبدیل کنید.
راه‌حل‌هایی بر اساس امنیت، احترام متقابل و
اتفاقآرا خلق کنید.

تسهیلگر: مرسده عامری

آموزش والدین برای هوم‌اسکول کردن

 فرزندان یا ایجاد مدرسه‌ی خانگی

بخش مقدماتی: ۷ درس‌گفتار

بخش تکمیلی: ۶ درس‌گفتار
هدف از برگزاری این دوره:
  •  توانمندسازی والدین برای ایجاد انگیزه
  • درسخواندن و انجام تکالیف در کودکان
  •  توانمندسازی والدین در لذتبخش کردن یادگیری
  •  توانمندسازی والدین در استفاده از روشهای
  • تأثیرگذار و سازنده
تسهیلگر: مرسده عامری

چرایی شرکت در کلاس را از اینجا بشنوید