آموزش مجازی

سواد رسانه

یک درس‌گفتار
مدت زمان: ۹۰ دقیقه
هزینه ثبتنام: ۹۰ هزار تومان 
هزینه ثبتنام از اروپا: 20 €
آداب استفاده از رسانه
آموزش رسانهای چگونه باید صورت بگیرد؟
آداب دیدن انیمیشن

تسهیلگر: مرسده عامری

آموزش والدین برای هوم‌اسکول کردن

فرزندان

بخش مقدماتی: ۷ درس‌گفتار

بخش تکمیلی: ۶ درس‌گفتار
هدف از برگزاری این دوره:
  •  توانمندسازی والدین برای ایجاد انگیزه
    درسخواندن و انجام تکالیف در کودکان
  •  توانمندسازی والدین در لذتبخش کردن یادگیری
  •  توانمندسازی والدین در استفاده از روشهای تأثیرگذار و سازنده
تسهیلگر: مرسده عامری

چرایی شرکت در کلاس را از اینجا بشنوید