کلاس مجازی

ارتباط همدلانه

بخش مقدماتی: ۶ درس‌گفتار
هزینه ثبتنام از ایران: ۳۵۰ هزار تومان
هزینه ثبتنام از خارج از ایران: ۷۰ €
لازم است همزمان با گوش دادن به کلاس، کتاب ارتباط
بدون خشونت اثر مارشال روزنبرگ را مطالعه کنید

 

:سرفصل‌ها

۰ مهارتهای ارتباطی 

۰ شناخت احساسات 

۰ کارکرد و فایده‌ی احساسات

۰ چرا عصبانی می‌شویم؟

۰ پرخاشگری

۰همدلی 

۰خشونت منفعلانه

در جریان ارتباط بدون خشونت شما امکان خواهد
داشت:
ارتباطات شخصی رضایتبخش تری خلق کنید.
نیازهای خود را به روشی تحقق بخشید که ارزشهای
شما و دیگران نیز عزیز و محترم شمرده شوند.
تجارب روابط دردناک یا ناموفق قبلی را بهبود
بخشید.
احساس گناه، شرم، ترس و افسردگی را از بین
ببرید.
خشم و ناامیدی را به ساختن اتحاد و پیامدهای
مشارکتی تبدیل کنید.
راه‌حل‌هایی بر اساس امنیت، احترام متقابل و
اتفاقآرا خلق کنید.