نمایش کودکان

نمایش چیست؟ چرا نمایش کودکان؟ فرق نمایش برای کودکان و نمایش با کودکان چیست؟ چطور با کودکان نمایش کار کنیم؟

در این کتاب به بسیاری از سوالات شما از ساخت انواع وسایل یا اجرا و ایده، پاسخ داده می‌شود.

همراه با مجموعه ای از راهکارها و ایده ها برای هر کس که با کودکان کار می کند.