متاسفانه مدتی است در ایران روش‌هایی برای آموزش زبان به کودکان زیر ۶ سال مد شده که والدین را ظاهرا راضی نگه داشته ولی به کودک بیشتر صدمه می‌زند تا به او سود برساند. گاهی در فضای مجازی با فیلم‌هایی مواجه می‌شوم که مرا متاسف و ناراحت می‌کند. مثلا در این ویدئوها مربی‌ای...