تصویر نقاشی‌ها و پروژه‌های کودکان در شهر دیده می‌شوند به خصوص در راهی که به مرکز آموزشی رجیوامیلیا ختم می‌شود 

اين رويكرد نامش را از شهر رجيواميليا كه در آن بالیده و گسترش يافته، گرفته است. با اين شباهت اسمی بين شهر و رويكرد آموزشی، بر روی ارتباط تنگاتنگ بين اين مفهوم آموزشی و شهر تاكيد می‌شود. رجيواميليا با کمتر از دو میلیون نفر جمعيت يكی از ثروتمندترين جوامع ايتاليا است. به همین دلیل هم پيشنهادات غنی فرهنگی در این شهر وجود دارد و هم شبكه متنوعی از خدمات اجتماعی در آن ارائه می‌شود. یکی از شاخصه‌های مهم مهدكودک‌های رجيواميليا ارتباط تنگاتنگ با علوم و تحقيقات بوده و هست. تمام كسانی كه نقشی در یک مجموعه آموزشی دارند، در فرايند آموزش مداوم به سر می‌برند.

یادگیری در این رویکرد بر اساس آزمایش و تجربه، پرسش، تفکر، بازاندیشی و تعامل با دیگران است

این رویکرد آموزشی به ما می‌آموزد که یادگیری به چه معنی است: به دست آوردن تجربیاتی که ما را قادر می‌سازند تا در برابر خواست‌های آینده تاب آوریم. خلاقیت در فرآیند یادگیری این‌گونه است که قادر به کار تیمی و انعطافپذیر باشیمبه این معنی که در فکرمان تحرک و انعطاف پذیری داشته باشیم و حس کنیم که داشتن فضای آزاد و باز برای ایده‌های شخصی چگونه است. یادگیری اکتشافی است که با استفاده از آن، روابط بین اشیاء، افراد، ساختارها و فرآیندها تفسیر می‌شودهویت به‌تنهایی شکل نمی‌گیرد، بلکه در داد و ستد با دیگران شکل می‌گیردخلاقیت فردی و گروهی در رویکرد رجیو، نه تنها راهبردهای حل مسئله و تفکر تصویری را گسترش می‌دهد، بلکه توانایی عمل کردن را نیز در کودک افزایش می‌دهد