مهاجرت

مهاجران هنگام ترک کشورشان تحت فشار روانی زیادی هستند. آن‌ها باید خیلی چیزهای مورد علاقه را از قبیل: خانواده، دوستان، شبکه حمایتی، و فرهنگ خود را به نوعی ترک کنند. آن‌ها هم‌چنین به طور معمول دارایی‌های خود را به مقدار زیاد به پول نقد تبدیل می‌کنند که خرج مهاجرت را تأمین کنند. وقتی هم به کشور مقصد می‌رسند با مسائل غیرمطمئن یا پیش‌بینی‌نشده مانند پیدا کردن کار، محلی برای زندگی کردن، قوانین جدید و ناشناخته، الگوهای فرهنگی جدید، زبان جدید یا نژادگرایی  مواجه می‌شوند.

هدف اصلی مهاجرت برای خیلی از خانواده‌ها، فراهم کردن زندگی ایده‌آل برای فرزندان است و متأسفانه بسیاری افراد بدون در نظر گرفتن مشکلات و عواقب آن برای کودکان به کشور دیگر مهاجرت می‌کنند.

ﻣﻬﺎﺟﺮت میﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ زﺑﺎنی، ﻓﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎدی، ﺗﺠﺎرب ﺗﻮأم ﺑـﺎ ﺗﺒﻌـﻴﺾ و ﺟـﺪاﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮادگی ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد و به این صورت ﺑﺴﻴﺎری از ﻋﻮاﻣلی ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ وﺟﻮد دارد، میﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻃـﻮر ﻣﻨﻔـﻲ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ روان آنﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد  ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺑﻴﻦﻓﺮﻫﻨگی مانند ﺳﺒک ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری ﻛﺸﻮرِ ﻣﺒﺪأ میﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ارزشﻫﺎی ﻛﺸﻮر ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻌـﺎرض داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛـﺎرﻛﺮد ﺧـﺎﻧﻮاده ﻳـﺎ ﻓﺮزﻧـﺪﭘﺮوری ﺑـﺎ ﻣـﺸﻜﻼت ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ و رﻓﺘﺎری ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ  اﺳﺖ.  ﺳـﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﻮزش ﻳﺎ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدیاﺟﺘﻤﺎﻋﻲِ نامناسب، ﻋوﺎﻣلی ﺑﺮای ﻣﺸﻜﻼت ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ و رﻓﺘﺎری در ﻛﻮدﻛﺎن اﺳـﺖ. اﻳـﻦ در ﺣـﺎﻟﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻬـﺎﺟﺮت اﻏﻠـﺐ ﺑـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ اﺟﺘﻤﺎعی و اقتصادی می‌انجامد.

 

کلیه حقوق مادی و معنوی متون، گرافیک، تصاویر، ویدئوها و محتویات وبسایت ژیوان متعلق به خانه یادگیری مرسده عامری است. بازنشر و استفاده از مطالب
این وبسایت، تنها با مجوز کتبی یا غیرکتبی از مدیر وبسایت و با ذکر منبع و لینک مستقیم (لینک مستقیم به مطلب و بازنشر کامل و‌ بدون
جرح و‌ تعدیل) بلامانع است.

@ 2023 Mercede Ameri, All Rights Reserved

Design by Mercede Ameri, Jivan Studio

طراحی وبسایت و لوگو از استدیو ژیوان