کلاس‌های آموزشی برای مربیان

سمینار آشنایی با رویکرد رجیوامیلیا

برای والدین و مربیان شامل

– ویژگی‌های آموزش پیش از دبستان و دبستان 

– برنامه‌های آموزشی در مراکز رجیوامیلیا

– پروژه‌محوری و مستندسازی در مراکز آموزشی رجیوامیلیا

کاربرد هنر در کار با کودکان خردسال

سمینار آشنایی با رویکرد رجیوامیلیا برای مربیان هنر

– ویژگی‌های آموزش هنر در سنین پیش از دبستان و دبستان 

– پروژه‌محوری و مستندسازی در مراکز آموزشی رجیوامیلیا

کاربرد هنر در کار با کودکان خردسال 

– نمونه‌ها و پیشنهادهای کاربردی و قابل اجرا

سمینار مستندسازی‭ ‬و‭ ‬مشاهده‭ ‬گری‭ ‬برای‭ ‬مربیان
هنرِ مربیگری

آشنائی با رویکردهای آموزشی مترقی
شناخت جایگاه خود به عنوان مربی
آشنائی با رویکرد آموزشی خلاق کودکمحور رجیوامیلیا
رفتار با کودک در رودیکرد انسانگرا
نوشتن برنامهی آموزشی
حفظ خصوصیات فردی در مربیگری حرفهای
بررسی روشهای طرح درس نویسی
مشاهدهگری برای برنامهریزی
نظارت مربی بر کار خود
اصول فضاسازی در رجیوامیلیا

گواهی شرکت در دوره:

گواهی شرکت در دوره با ذکر عناوین و ساعات گذرانده شده.

کارمایهی اخذ گواهینامهی تکمیل دوره:

حضور در همهی ساعات دوره.

هدف از برگزاری این دوره: ورود به عرصهی حرفهای مربیگری، رسیدن به روشهای تأثیرگذاری و سازندگی در این عرصه، آگاهی از چرایی وچگونگی قصهخوانی و قصهگویی برای کودکان، چرایی و چگونگی خودارزیابی هدفمند در جهت رسیدن به مربی حرفهای شدن، شناخت ویژگیهای بارز کودکی و اخلاق مربیگری، شناخت برنامهها و رویکردهای آموزشی استاندارد ومطرح در دنیا، بررسی عوامل تأثیرگذار بر رویکردها و ساختارهای نظامهای آموزشی و تمرکز بر روی توانمندیهای مربی است.

تمام دورههایی که در ایران جهت آموزش مربیان برگزار می‌گردند، تنها جهت اطلاعرسانی در مورد کلیات این رویکرد میباشند. برای آموختن مربیگری هنر با این رویکرد، در صورتی که دارای مدرک لیسانس هنر باشید، باید حداقل ۶ ماه عملی و تئوری ببینید. برای تبدیل شدن به یک مربی با رویکرد رجیو امیلیا، باید یک سال دوره بگذرانید که حداقل حاوی ۸۰۰ ساعت آموزش عملی و تئوری است. هیچ یک از مدارک ارائه شده در ایران، حتی اگر توسط یک دانشگاه صادر شده باشند، دارای اعتبار بین‌المللی نیستند و به شما توانایی مربیگری کودک را نمی‌دهند.
با شرکت در دوره‌های کوتاه، شما تنها می‌توانید، از این رویکرد الهام بگیرید و آن را در روش‌های مربیگری خود بگنجانید. تمرکز خانه یادگیری بر امر آموزش مربی، باور به اثرگذاری عمیق مربیان و معلم ها بر روند آموزشی و رشد کودکان است. شکی نیست که مربیان آگاه، آینده درخشانی را برای کودکان رقم می‌زنند.

سمینار آشنایی با رویکردهای نوین آموزشی دنیا

ویژگی‌های آموزش پیش از دبستان در نظامهای آموزشی مترقی جهان.

 

سمینار آشنایی با رویکرد رجیوامیلیا

کارگاه آشنایی با اصول رویکرد رجیو امیلیا:

تاریخچه رویکرد رجیو امیلیا

ویژگیهای رویکرد رجیو امیلیا

ارکان رویکرد رجیو امیلیا

کودکان رجیو امیلیا

مستندسازی ثبت کردن دیده‌ها، شنیده‌ها و فرآیندهای کلاسی است. در مستندسازی از ثبت تصورات ذهنی مربی پرهیز می‌شود. مستند نویسی یک سند در حال توسعه، مداوم و واقع‌گرایانه است

انواع مستند سازی

گزارش‌ روزانه و پروژه: گزارشات روزانه شامل شرح فعالیت‌ها، اهداف آموزشی، مهارت‌های رشدی انجام شده است که در قالب یک الگو به صورت روزانه نوشته می شود

گزارش‌ها یا مشاهدات فردی: مربیان برای هر کودک در پایان هر ماه یک گزارش فردی با توجه به مشاهدات فردی و مهارت‌های رشدی مشخص شده تهیه می کنند

گزارشات کودکان :شامل نقاشی‌ها، دست‌سازه‌ها، فعالیت‌های عملی و گفتگوها

گزارشات والدین: ثبت یافته ها در ادامه فرآیند پرسشگری و جستجوگری با کودکان در خانه و جامعه

مستندسازی

 مستندسازی ثبت کردن دیده‌ها، شنیده‌ها و فرآیندهای کلاسی است. در مستندسازی از ثبت تصورات ذهنی مربی پرهیز می‌شود. مستندنویسی یک سند در حال توسعه، مداوم و واقع‌گرایانه است

انواع مستند سازی

گزارش‌ روزانه و پروژه: گزارشات روزانه شامل شرح فعالیت‌ها، اهداف آموزشی، مهارت‌های رشدی انجام شده است که در قالب یک الگو به صورت روزانه نوشته می شود

گزارش‌ها یا مشاهدات فردی: مربیان برای هر کودک در پایان هر ماه یک گزارش فردی با توجه به مشاهدات فردی و مهارت‌های رشدی مشخص شده تهیه می کنند

گزارشات کودکان :شامل نقاشی‌ها، دست‌سازه‌ها، فعالیت‌های عملی و گفتگوها

گزارشات والدین: ثبت یافته ها در ادامه فرآیند پرسشگری و جستجوگری با کودکان در خانه و جامعه

‭ ‬جلسات مشاوره‭ ‬و‭ ‬راهنمایی و راه‌حل‌یابی‭ ‬برای‭ ‬چالش‌ها

 

تعداد‭ ‬جلسات‭ ‬و‭ ‬محتویات‭ ‬این‭ ‬مدل‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬نیاز‭ ‬مربیان‭ ‬یا‭ ‬مدیران،‭ ‬سطح‭ ‬آمادگی‭ ‬آنان‭ ‬و‭ ‬چالش‌هایشان‭ ‬در‭ ‬کار‭ ‬تعیین‭ ‬می‌گردد. ‬

جلسات‭ ‬شامل‭ ‬انتقال‭ ‬تجربیات‭ ‬مربیگری‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬ایران، ‬آموزش‭ ‬پیش‭ ‬آمادگی‭ ‬برای‭ ‬تشکیل‭ ‬کلاس‌ها،‭ ‬ایجاد‭ ‬نظم‭ ‬در‭ ‬حین‭ ‬آزادی‭ ‬کودکان

آشنایی با رویکرد رجیوامیلیا برای مربیان هنر

کلاس‌های خلاق با رویکرد رجیوامیلیا برای مربیان مهدکودک 

چیدمان‌ها،‭ ‬به‌خصوص‭ ‬چیدمان‌هایی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬هنرِ‭ ‬زمین‭ ‬بهره‭ ‬می‌گیرند،‭ ‬نقش‭ ‬پررنگی‭ ‬در‭ ‬آموزش‌های‭ ‬رجیوامیلیا‭ ‬دارند‭.‬

زیبایی‌شناسی‭ ‬در‭ ‬رویکرد‭ ‬رجیو‭ ‬دارای‭ ‬اهمیت‭ ‬ویژه‌ای‭ ‬است‭.  ‬آموزش‭ ‬زیبایی‌شناسی‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬آموزش‭ ‬زیبایی‌شناسی‭ ‬زیبا‭ ‬و‭ ‬متعالی‭ ‬نیست،‭ ‬بلکه‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬پرورش‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬فرآیندهای‭ ‬زیبایی‭ ‬است‭.‬

انسان‭ ‬دارای‭ ‬تعداد‭ ‬نامحدودی‭ ‬امکانات‭ ‬بیانی‭ ‬است‭. ‬هر‭ ‬شکل‭ ‬از‭ ‬بیان‭ ‬شیوه‌ای‭ ‬دارد‭ ‬تا‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مناسب‌ترین‭ ‬شکل‭ ‬نشان‭ ‬دهد‭. ‬هر‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬شکل‌های‭ ‬بیان‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬یکدیگر‭ ‬تاثیر‭ ‬می‌گذارند‭ ‬و‭ ‬یکدیگر‭ ‬را‭ ‬غنی‭ ‬می‌کنند‭. ‬

 

کلیه حقوق مادی و معنوی متون، گرافیک، تصاویر، ویدئوها و محتویات وبسایت ژیوان متعلق به موسسه ژیوان است. بازنشر و استفاده از مطالب
وبسایت ژیوان، تنها با مجوز کتبی یا غیرکتبی از مدیر وبسایت و با ذکر منبع و لینک مستقیم (لینک مستقیم به مطلب و بازنشر کامل و‌ بدون
جرح و‌ تعدیل) بلامانع است.

@ 2021 Mercede Ameri, All Rights Reserved

Design by Mercede Ameri, Jivan Studio

طراحی وبسایت و لوگو از استدیو ژیوان