فهرست

راهنماي‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬كتاب‭ ‬براي‭ ‬اجراي‭ ‬رويكرد‭ ‬رجيو‭ ‬اميليا

چرا‭ ‬آشنايي‭ ‬با‭ ‬رويكردهاي‭ ‬آموزشي‭ ‬داراي‭ ‬اهميت‭ ‬است؟

بخش‭ ‬اول‭ . ‬آشنايي‭ ‬با‭ ‬رجيو‭ ‬اميليا

بخش‭ ‬دوم‭ . ‬افراد‭ ‬تأثيرگذار‭ ‬بر‭ ‬رويكرد‭ ‬رجيو‭ ‬اميليا

بخش‭ ‬سوم‭ . ‬روان‌شناسي‭ ‬انسان‌گرا،‭ ‬رفتارگرا،‭ ‬شناختي‭ ‬و‭ ‬رويكردهاي‭ ‬آموزشي‭ ‬برگرفته

بخش‭ ‬چهارم‭ . ‬ويژگي‌هاي‭ ‬رويكرد‭ ‬رجيو‭ ‬اميليا

بخش‭ ‬پنجم‭ . ‬برنامه‌ی ‬درسی ‬شكوفا

بخش‭ ‬ششم‭ . ‬پروژه

بخش‭ ‬هفتم‭ . ‬محيط‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مربي‭ ‬سوم

بخش‭ ‬هشتم‭ . ‬آتليه

بخش‭ ‬نهم‭ . ‬مشاهده‭ ‬و‭ ‬مستندسازي،‭ ‬پرتفوليو

بخش‭ ‬دهم‭ . ‬اجراي‭ ‬رويكرد‭ ‬رجيو‭ ‬در‭ ‬خانه

‭ ‬رويكرد‭ ‬رجيو‭ ‬يك‭ ‬مفهوم‭ ‬نيست،‭ ‬بلكه‭ ‬راه‭ ‬ديگري‭ ‬براي‭ ‬تفكر‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬كودكان‭ ‬است‭. ‬يك‭ ‬راه‭ ‬تفكر‭ ‬كه‭ ‬مي‌تواند‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬فرهنگي‭ ‬يافت‭ ‬شود‭. ‬مركز‭ ‬توجه‭ ‬رويكرد‭ ‬رجيو،‭ ‬روند‭ ‬رشد‭ ‬و‭ ‬يادگيري‭ ‬كودكان‭ ‬است‭: ‬قدرت‭ ‬خلاقيت‭ ‬آنها‭ ‬بايد‭ ‬تحريك‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬تقويت‭ ‬شود‭. ‬اين‭ ‬ايده‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬مربيان‭ ‬طراحي‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬يافته‭ ‬است‭. ‬اين‭ ‬رويكرد‭ ‬خلاقيت‭ ‬كودكان‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬كاوش‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬جدي‭ ‬مي‌گيرد‭ ‬و‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬پشتيباني‭ ‬مي‌كند‭. ‬اين‭ ‬گونه‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬كودكان‭ ‬يك‭ ‬ساله‭ ‬پشت‭ ‬بوم‭ ‬نقاشي‭ ‬مي‌ايستند‭ ‬و‭ ‬كودكان‭ ‬سه‭ ‬ساله‭ ‬كامپيوتر‭ ‬را‭ ‬مي‌كاوند‭ ‬و‭ ‬پنج‭ ‬ساله‌ها‭ ‬فلسفه‌بافي‭ ‬مي‌كنند‭. ‬اين‭ ‬كتاب‭ ‬فوق‭ ‬العاده‭ ‬بودن‭ ‬اين‭ ‬آموزش‭ ‬را‭ ‬شرح‭ ‬مي‌دهد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬اصول‭ ‬و‭ ‬ساختار‭ ‬منحصر‭ ‬به‭ ‬فرد‭ ‬رجيو‭ ‬و‭ ‬شكل‌گيري‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬زمينه‌اي‭ ‬فرهنگي‭-‬تاريخي‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬مي‌دهد‭. ‬اين‭ ‬كتابي‭ ‬براي‭ ‬تمام‭ ‬مربيان‭ ‬و‭ ‬معلماني‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مي‌خواهند‭ ‬عملكرد‭ ‬كاري‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تغيير‭ ‬يا‭ ‬ارتقا‭ ‬دهند‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬تمام‭ ‬مادروپدراني‭ ‬كه‭ ‬مي‌خواهند‭ ‬كودكانشان‭ ‬با‭ ‬عشق‭ ‬آموزش‭ ‬ببينند‭.‬

در‭ ‬اين‭ ‬كتاب‭ ‬با‭ ‬نظريات‭ ‬فروبل،‭ ‬ديويي،‭ ‬كيل‭ ‬پاتربك،‭ ‬نيل،‭ ‬پترسون،‭ ‬پياژه،‭ ‬ويگوتسكي،‭ ‬فِرِنه،‭ ‬بيتسون،‭ ‬برونر،‭ ‬برونفنبرنر،‭ ‬مالاگوتزي،‭ ‬فريره،‭ ‬باندورا،‭ ‬كُلب‭ ‬و‭ ‬گاردنر‭ ‬و‭ ‬تأثير‭ ‬آنها‭ ‬بر‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬پرورش‭ ‬تحولي‌گرا‭ ‬آشنا‭ ‬مي‌شويد‭.‬