تعریف سواد

تعریف سواد

در تعریف سنتی؛ سواد، توانایی خواندن و نوشتن یا توانایی به‌ کاربردن زبان برای خواندن، نوشتن، گوش‌دادن و سخن‌گفتن است؛ ولی در مفهوم نوین، این واژه به سطحی از خواندن و نوشتن که برای ارتباط کافی است گفته می‌شود یا سطحی که فرد بتواند مفاهیم را بفهمد و اندیشه‌هایش را بیان...