روش‌های انتخاب اسباب‌بازی برای کودکان

by | جولای 6, 2019

امروز با عجله داشتم به سمت مترو میرفتم، کودکی جلو راهم بودمادرش مشغول پیغام دادن با موبایل بود و کودک، در حالیکه دو دستش به سمت بالا کشیده و دراز بود، موبایل را از مادرش درخواست میکردتقریبا روی نوک پاها و کجومعوج راهمیرفت و اصلا متوجه نبود که راه من را سد کرده استاین روزها در اینجا و آنجا بسیار میبینم که کودکان دستشان را برایگرفتن تبلت یا موبایل والدینشان دراز کردهاند، اما کم میبینم دستی را که برای گرفتن لگو، فرفرهای، تیلهای یا عروسکی درازشده باشد.

منشا اسباببازی

اسباببازی اغلب هر شیای است که برای بازی استفاده میشوداسباببازی و بازی از زمانهای قدیم و در فرهنگهای مختلفوجود دارندآنها ممکن است بسیار ساده یا بسیار پیچیده باشند؛ بنابراین هر شی که میتوان از آن برای سرگرمی و بازیاستفاده کرد قابلیت تبدیل شدن به اسباببازی را داردقدمت اسباببازی تقریبا به قدمت بشریت استبرخیاسباببازیهای امروزی سابقه بسیار طولانی دارند و از سالها پیش در زندگی مردم نقش مهمی داشتهاند.

مثلا بخشهایی از یک عروسک کشف شده که مربوط به زمان بابل باستان و مصر استعروسکها احتمالا قدیمیتریناسباببازی هستندیکی دیگر از اسباببازیهای شناختهشده توپ است که زمان استفاده آن تقریبا به مصر باستان برمیگردد.در قرون وسطی توپ بیضیشکل یا گرد از مثانه حیوانات تهیه می‌شد.

در ایران نیز ۲۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح اسباببازیهایی از سنگهای آهکی کشف شده است.

از ۳۰۰۰ سال پیش در یونان یویوهای سنگی وجود داشته است، به نظر میرسد در چین باستان نیز با آن بازی میکردهاند.کودکان در روم باستان با عروسکهای خیمهشببازی و با شکلهای هندسی درستشده از عاج بازی میکردندپسران یونانی ورومی نیز با اتومبیلهای کوچک بازی میکردند.

تا پایان قرن هجدهم، تمام اسباببازیها با دست ساخته میشدقرن هجدهم در انگلستان پازل اختراع شد و در قرن بیستممحبوب شد؛ درواقع آن را ابزاری آموزشی در نظر گرفته بودند.

چرا بازیها و اسباببازیها مهماند؟

کودک از طریق بازی میآموزد و مهارتهای فیزیکی، روانی و اجتماعیاش رشد میکندبازی کار کودک است و اسباببازی ابزاراوستاسباببازی مناسب میتواند به کودک کمک کند کارش را بهخوبی انجام دهد.

البته اسباببازی به این دلیل محبوب است که سرگرمکننده است، اما سهم آن در بالیدن کودک را اصلا نباید دستکم گرفت.مثلا کودکی که با ماشین اسباببازی بازی میکند، عضلات بزرگ خود را به کار میاندازد؛ هنگام طناب زدن هماهنگی خود رابهبود میبخشد؛ هنگامی که به توپ لگد میزند و دوچرخهسواری میکند حفظ تعادل را میآموزد و بازی با بلوکهای ساختمانی یانقاشی کردن تمرین بسیار خوبی برای هماهنگی حرکات دست و چشم اوست.

وقتی کودکی با آجرهها ساختوساز میکند، پازل درست میکند یا لباس مبدل میپوشد و نمایش بازی میکند، فرایندهای تفکر وخلاقیت خود را تحریک میکند؛ درست مثل زمانی که آلت موسیقی مینوازد، کاردستی درست میکند یا اثری هنری خلق میکند.

اهمیت بازی برای کسب مهارتهای اجتماعی نباید نادیده گرفته شودبازی کمک میکند کودک محیط خود را بهتر درک کند ودلسوزتر شود و نیز از خودمحوریاش کاسته میشودهنگام بازی با همسالان، کودکان قواعد اجتماعی مانند چگونگی تسلط برخود هنگام برخورد با دیگران و پذیرش احساسات سرخوردگی را میآموزند. آنها یاد میگیرند اسباببازیهایشان را شریک شوندو از خود انعطاف به خرج دهند و نیز میآموزند مشکلاتشان را با کمک دیگران حل کنند.

کودکان هنگام بازی از بزرگسالان تقلید میکنندتقلید در انسان ذاتی استبسیاری از امور روزمره را کودکان تقلید میکنند ودرنتیجه آنها را بازیگونه میآموزندمیبینیم که یک دختربچه عروسکش را میخواباند، همانطور که احتمالا بعدها کودک خود رامیخواباند، یا شاید اینطور وانمود کند که چیزی را برای همبازیهای خود طبخ میکندو پسربچهها با ماشینهایشان رانندگیمیکنند و حتی صدای موتور آن را درمیآورند و اینگونه خودشان را برای رانندگی واقعی آماده میکنند.

اسباببازی چند کارکرد مهم داردبه کودکان فرصت میدهد چیزهای جدید بیاموزند، بیازمایند، خود را کشف کنند و خلاقانهفعالیت کننداسباببازیها میتوانند شخصیت، تواناییها و استعدادهای کودک را تقویت کنندکودکان خود را در بازی ابرازمیکنند.

انتخاب دقیق اسباببازی

در دیلی تلگراف لندن میخوانیم: «امروزه اسباببازی یک جامعه خشن و بیقانون را به تصویر میکشد.» این بیانیه را نمیتوانبه همه اسباببازیها تعمیم داد، اما این روزها اسباببازیهای کلاسیک کمتر دیده میشود و بیشتر اسباببازیهایتغییرشکلیافته، چهرههای عضلانی، قیافههای تهاجمی و… میبینیدبسیاری از اسباببازیهای تجاری در دسترس نیزایدئولوژی سلطه را ترویج میکنند که براساس خشونت، پرخاشگری، قدرت، بهسلطه درآوردن و ترس بنا شده است.

انجمن ملی روانشناسان مدرسه در ایالات متحده تایید کرده است که بازی با اسباببازیهایی که خشونت را ترویج میکنند «بریادگیری و بالیدن کودکان اثر منفی دارد و ممکن است عواقب خطرناکی داشته باشد». مطالعات نشان میدهد بازیهای رایانهایو ویدئویی خشونتبار ممکن است باعث پرخاشگری شود یا به رفتار جنایتکارانه منتهی شودبه همین دلیل هر فرد بالغ کهمسئول یک کودک است باید با دقت نظر اسباببازیهای او را انتخاب کند.

بهلطف پیشرفتهای تکنولوژیک مدرن، در حال حاضر اسباببازیهای زیادی وجود دارد، اما بسیاری از آنها ممکن استقیمتشان از بودجه خانواده تجاوز کند، حوصله کودک را زود سر ببرد یا حس خوبی به او ندهدبچهها گاهی اسباببازیهایرایانهای گرانقیمتی را درخواست میکنند که در تبلیغات دیدهانداما بهنظر میرسد وقتی ساعتها در حیاط با یک توپلاستیکی بازی میکنند، لذت بیشتری میبرند.

اسباببازیای خوب است که:

ایمن و برای سن، مهارتها و تواناییهای جسمی کودک مناسب باشد

باکیفیت و بادوام باشد چون کودکان دوست دارند همه چیز را از هم جدا کنند

به اندازه کافی جالب و هیجانانگیز باشد تا توجه کودک را جلب کند

تخیل و خلاقیت کودک را تحریک کند

مقرونبهصرفه باشد و تنها به یکیدوبار استفاده محدود نشود

غیرسمی باشد

خوب است قبل از خریدن اسباببازی سوالاتی از خودمان بپرسیم:

آیا اسباببازی را برای خودمان میخریم یا برای فرزندانمان؟

آیا این اسباببازیها برای سلامت فرزندان ما و محیط زیست مفیدند؟

آیا اصلا همه اسباببازیها یا بازیچهها خریدنی هستند؟

برای اینکه اسباببازیها خطرناک نشوند چه کنیم؟

اسباببازی کودکان بزرگتر را دور از دسترس کودکان کوچکتر قرار دهید

دفترچه راهنما و تمام دستورالعملهای ایمنی اسباببازی را بادقت بخوانید و در صورت امکان برای کودک بازگو کنید

به کودک و همبازیهایش نحوه استفاده درست از اسباببازی و جمعآوری آن را آموزش دهید

اسباببازیهایی که سطح سروصدای بالایی دارند خریداری نکنید

اسباببازیها را بهصورت دورهای بررسی کنید. اسباببازیهای آسیبدیده در صورت لزوم باید تعمیر یا دور انداخته شوند

فقط به کودکان بزرگتر و فقط تحت نظارت والدین اجازه دهید با اسباببازیهایی بازی کنند که بهطور بالقوه ممکن است خطرناک باشند، مثلا لبههای تیز دارند یا میتوان با آنها به سمت چیزی هدفگیری کرد. همین امر برای اسباببازیهای برقی نیز صادق است

اسباببازیهایی را که تکههای کوچک دارند ممکن است کودکان کوچکتر ببلعند

کودکان بهمرور علاقه خود را به اسباببازیشان سریعتر از قبل از دست میدهند، قهرمانی جایگزین قهرمان دیگر میشود و هیچ شخصیتی مدت طولانی دوام نمیآورد. خیلی از این اسباببازیها خلاقیت کودکان را برنمیانگیزند

مدتی است مصرفگرایی دامن خانوادههای ایرانی را نیز گرفته. اسباببازیهای پلاستیکی بزرگ و رنگی که در خانههای بازی (پلیهاوسها) به چشم میخورند توجه والدین بسیاری را جلب کردهاند، طوری که حتی میزان اسباببازی و بزرگی آن بر انتخاب برخی والدین برای مهدکودک و کلاسهای کودکان تاثیر میگذارد

کودکان اروپایی این روزها با چه بازی میکنند؟

اسباببازیهای چوبی و دوستدار محیط زیست، با اینکه گرانترند، در اروپا طرفداران بسیاری دارند. این اسباببازیها شامل بلوکهای ساختوساز، آشپزخانه و تجهیزات آن در اندازه کوچک. ماشینها و حیوانات، فرفره و از این قبیل میشوند. عروسکهای دستدوز یا دوختهشده توسط افرادی با کسبوکارهای کوچک که از مواد طبیعی و دوستدار محیط زیست نیز تهیه شدهاند برای خانوادههای آگاه به محیط زیست جذابترند

About the Author

Mercede Ameri

 هنردرمانگر، دانش‌آموخته دوره های مربی گری کودک از اتریش، دانش‌آموخته دوره های مربی گری رجیوامیلیا

Learn more on this topic

Related Blog Posts

بی‌حسی عاطفی چیست؟

بی‌حسی عاطفی چیست؟

بی‌حسی‭ ‬عاطفی‭ ‬حالتی‭ ‬از‭ ‬حضور‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬هیجانات‭ ‬را‭ ‬احساس‭ ‬یا‭ ‬ابراز‭ ‬نمی‌کنید‭.‬بی‌حسی‭ ‬عاطفی‭ ‬فرآیند‭ ‬ذهنی‭ ‬و‭ ‬عاطفی‭ ‬خاموش‭ ‬کردن‭ ‬احساسات‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬اختلال‭ ‬در‭ ‬پاسخ‌های‭ ‬عاطفی‭ ‬یا‭ ‬واکنش‌پذیری‭ ‬تجربه‭...

سبک زندگی غیرفعال چیست؟

سبک زندگی غیرفعال چیست؟

زندگی کم تحرک یا زندگی در حالت نشسته در انگلیسی Sedentary life پدیده حاصل از زندگی در عصر اینترنت و دنیای مدرن است. در صورتی که در طول روز ساعت های بسیاری را پشت میز کار یا بر روی صندلی خودرو سپری می کنید باید بدانید که تنها نیستید. امروزه به لطف فناوری و سبک زندگی...

Join in the conversation

Leave a Comment

0 Comments

Newsletter

Join for notifications on events, campaigns, & news